Proces

Wat werkt?

• Lessen en evaluatie laten aansluiten bij het profiel van de studenten.
• Aangepaste feedback geven, ook tussentijds.
• Extra ondersteuning en uitdaging bieden tijdens het leerproces.

Screening

 • Wordt een student voor wie het leerproces niet optimaal verloopt, opgevangen en begeleid?
 • Worden studenten extra uitgedaagd in hun leerproces?
 • Heb je zicht op de vooruitgang in het leerproces van elke student?
 • Krijgt de student begeleiding op maat bij zijn/haar voorbereiding op stage?
 • Is jouw evaluatie afgestemd op de beginsituatie van de studenten in je klas of stagegroep?
 • Krijgt elke student voldoende feedback bij zijn/haar leerproces?
 • Wordt het leerproces van je student op basis van feedback bijgestuurd?
 • Is het duidelijk bij wie studenten terechtkunnen als ze vragen hebben over hun traject?

Goede praktijkvoorbeelden

Ondersteuning en opvolging leerproces

 • Docent: “De taaldocent heeft door regelmatige opvolging van de veranderende beginsituatie een brede kijk op het leerproces van de studenten. Elke week leggen ze een dictee af. Hieruit kunnen we afleiden in welke mate een student vooruitgang boekt.”

 • Opleidingscoördinator: “We werken met leergroepenbegeleiders, die het traject van een groepje studenten opvolgen. Studenten met een aantal tekorten, worden opgevolgd.”

 • Docent: “Studenten waarvan blijkt dat ze het moeilijk hebben, bijvoorbeeld met planning of studeren, krijgen ondersteuning door de leercoach. Aanvankelijk in grote groepen en aanbodgestuurd, maar na verloop van tijd individueel en vraaggestuurd.”

 • Docent: “Op competentievergaderingen bespreken we het profiel en de studievoortgang en van de eerstejaarsstudenten. We beslissen welke feedback een student nodig heeft en de pedagoog communiceert hier dan over.”

 • Docent: “ In lessen wiskunde geef ik af en toe tussentijdse toetsen. Op basis van de score worden studenten al dan niet verplicht om monitoraatmomenten bij te wonen."

Ondersteuning en opvolging leerproces op stage

 • Opleidingsdirecteur: “ Bij stagebegeleiding is het eerste wat we van studenten willen weten, in welke school ze staan. Zo kunnen we hen persoonlijker begeleiden in het maken van lesvoorbereidingen op maat van de stageschool waarin ze terechtkomen.”

 • Opleidingscoördinator: “Bij het maken van lesvoorbereidingen heeft de ene student meer ondersteuning nodig dan de andere. De begeleiding van dit proces kan dus heel verschillend zijn.”

 • Student: “Er wordt gedifferentieerd in de verwachtingen naar onze lesvoorbereidingen toe. Wie dit al goed kan, mag dit korter doen. Wie hier moeite mee heeft, krijgt extra opvolging.”

 • Opleidingsdirecteur: “ Studenten die op bepaalde aspecten uitvallen op stage, worden uitgenodigd op gesprek. Wanneer verschillende studenten met een gelijkaardig probleem worstelen, worden ze in groep begeleid.”

Feedback

 • Docent: “Goede individuele feedback rendeert soms meer dan nog een extra les over een bepaalde inhoud. Daar moet, ook tussentijds, tijd voor voorzien worden. Studenten beschouwen een examen nog te vaak als een eindpunt."

 • Docent: “Feedback is belangrijk voor het leerproces van studenten. Aan de hand van een portfolio die ze moeten bijhouden, kan ik hen tonen welke evolutie ze doormaken tijdens het schooljaar. Deze feedback moeten ze dan meenemen naar het volgende schooljaar."

 • Opleidingsdirecteur: “Door het gebruik van portfolio’s kunnen we meer competentiegericht opvolgen en evalueren, in plaats van reproductiefmatig."

Verantwoordelijkheid over het eigen leerproces

 • Docent: “De opvolging van het proces bouwen we geleidelijk af, zodat een student steeds meer verantwoordelijkheid over het eigen leerproces krijgt. Voor de studenten op stage vertrekken moeten ze een stagemap maken en die wordt vooraf doorgenomen. Wie in orde is, krijgt groen. Wie oranje krijgt moet zich opnieuw aanmelden. Wie rood krijgt, na een tweede keer niet in orde te zijn, krijgt geen toelating om de stage te starten. In het derde jaar is de controle vooraf niet meer nodig, tenzij voor wie in het tweede jaar oranje kreeg. Daar mogen de lesvoorbereidingen ook korter, tenzij bij wie hier nog moeite mee had op het einde van het tweede jaar. Zij krijgen aanvankelijk nog feedback bij de lesvoorbereidingen voor hun eindstage, met de bedoeling deze ook steeds korter te maken."

Aan de slag

 • Maak, samen met collega’s, een overzicht van specifieke ondersteunings- en uitbreidingsmogelijkheden voor studenten die daar behoefte aan hebben.

 • Overleg met je collega’s hoe jullie kunnen inspelen op studenten die de verwachte competenties al beheersen. Onderzoek met het team de mogelijkheid om studenten bepaalde opleidingsonderdelen zelfstandig of verkort te laten afleggen. Zo zouden ze meer studiepunten kunnen overhouden om dieper in te gaan op basisinhouden, om keuzevakken op te nemen of om praktijkonderzoek uit te voeren.

 • Bekijk de mogelijkheid om verschillende evaluatievormen te voorzien.

 • Studenten leren veel uit feedback. Hoe effectief is jouw feedback? De tijd tussen de evaluatie is het best kort, en niet algemeen. Vraag studenten om hun feedback bij te houden, bijvoorbeeld onder de vorm van een portfolio.

Heb je zelf nog een goed praktijkvoorbeeld of een goede tip? Laat het ons zeker weten! Klik hier om jouw ideeën door te sturen.